§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1.        Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym indekohouse.pl, prowadzony jest przez Annę Rzeszutek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Indeko Anna Rzeszutek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 517-004-26-03, REGON 691775645
 2.        Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1.        Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.        Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indeko Anna Rzeszutek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 517-004-26-03, REGON 691775645.
 3.        Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4.        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5.        Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym indekohouse.pl
 6.        Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7.        Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8.        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9.        Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15.    Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie itp.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.        Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Indeko Anna Rzeszutek, Turza 125, 36-050 Sokołów Młp.
 2.        Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@indekohouse.pl
 3.        Numer telefonu Sprzedawcy: 792 793 669
 4.        Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 1160 2202 0000 0003 1894 4111
 5.        Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1.      Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są m.in.:
 2.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 3.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.        Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wpisz swój e-mail”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.
 3.        Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 4.        Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1.        Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, dostępny na stronie Sklepu.
 2.        Podczas zakładania Konta istnieje możliwość zapisania się do Newslettera (opcjonalnie) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie promocyjnych ofert (opcjonalnie).
 3.        Warunkiem założenia Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4.        Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5.        Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6.        Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto oraz złożyć rezygnację z subskrypcji Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty e mail lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2.     zalogować się lub założyć Konto,
 3.      wybrać metodę dostawy oraz płatności, zaakceptować Regulamin Sklepu,
 4.     kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 5.     W Sklepie dostępne są dwie opcje możliwości złożenia Zamówienia:
 6.     opcja „W magazynie” – taki produkt można dodać do koszyka,
 7.     opcja „Na zamówienie” – taki produkt można zamówić poprzez wysłanie informacji e-mail.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1.        Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 2.   przesyłka Poczta Polska Kurier 48,
 3.   przesyłka kurierska.
 4.        Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5.   płatność za pobraniem,
 6.   płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 7.        Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 8.        Koszty dostarczenia przesyłki obciążają Klienta.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.        W przypadku wyboru przez Klienta:
 4.   płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 5.   płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6.        Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 4 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7.        Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 8.   w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 9.   w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10.      Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1.        Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.        Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3.        Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4.        Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5.        Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6.        Skutki odstąpienia od Umowy:
 7.        w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 8.       w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 9.        zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10.       sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 11.       konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
 12.         konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 13.        konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

       1.            Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

       2.            Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

       3.            Rękojmia obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (tzw. wady ukryte). Za wady nie zostaną uznane:

 1.   zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji Produktu,
 2.   właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji,
 3.    naturalne różnice w odcieniu drewna,
 4.   widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna),
 5.   niewielkie ciemniejsze zabarwienia  (tzw. fałszywa twardziel – element anatomicznej budowy drewna),
 6.    niewielkie pęknięcia i zaprawki ubytków w drewnie,
 7.   dopuszczalne różnice w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych +/- 1 cm,
 8.   zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału,
 9.     uszkodzenia Produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na kontakt z wodą,
 10.         uszkodzenia wynikające z użytkowania produktu w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40 % oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia produktu, np. pęknięcia drewna związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60 % mogą nastąpić uszkodzenia produktu, pęknięcia i odkształcenia,
 11.        drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć,
 12.          uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia Produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 13.        Wymienione powyżej cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 14.        Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności za pośrednictwem poczty e mail lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 15.        Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 16.        Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 17.        W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany w § 3.

 

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.        Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami – Przedsiębiorców.
 2.        Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3.        W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.        Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5.        W razie przesłania Produktu do Klienta-Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6.        Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 7.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1.        Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2.        Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3.        Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4.        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15

Podatkowa dokumentacja zakupów

 

 1.        W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2.        W przypadku, gdy Klient składający zamówienie jest Konsumentem, faktura zostanie wystawiona wyłączonie na jego żądanie, zgłoszone podczas składania zamówienia w polu „Zostaw wiadomość”, bądź poprzez przesłanie takie żądania na adres e-mail Sprzedawcy, najpóźniej w dniu złożenia zamówienia.
 3.        Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis Klienta - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
 4.        Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1.        Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

 

 

                                               

……………..………………….….                                                                             ………….………………….

/imię i nazwisko lub nazwa firmy/                                                                                     /miejscowość, data

 

…...............................................

/dane adresowe/

 

…...............................................        

/kod pocztowy, miejscowość/

 

……………………….……..….....

/telefon, adres email

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia:…..............................................., której przedmiotem był zakup rzeczy:........................................................................ …...............................................................................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty w wysokości …....................................................................................zł.

(słownie: …......................................................................................................................….zł) na rachunek bankowy, nr konta: …............................................................................................. Dane posiadacza rachunku bankowego:

 ................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………..

/podpis Klienta/